Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTER SERVICE NIJMEGEN

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: U, de cliënt
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Computer Service Nijmegen

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Computer Service Nijmegen bereide websites en webactiviteiten.
2. Bij het gebruik van aanbiedingen of acties kunnen er geen aanpassingen aan de gedane aanbieding worden gedaan
3. Door ondertekening van een overeenkomst met Computer Service Nijmegen, het aangaan van een contract een telefonische, of een digitale aanvraag, gaat Computer Service Nijmegen er van uit dat de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden in acht heeft genomen.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Computer Service Nijmegen en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Computer Service Nijmegen gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Computer Service Nijmegen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard door beide partijen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Computer Service Nijmegen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Computer Service Nijmegen gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht, bij van te voren aangegeven clausules of bij wijzigingen in voor Computer Service Nijmegen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Computer Service Nijmegen niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Computer Service Nijmegen.
5. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting en webmastering gebeurd op de eerste van het jaar.
6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Computer Service Nijmegen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Computer Service Nijmegen altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Bij grotere bedragen en nalatigheid kunnen deze kosten oplopen tot € 25 + 25% van de totale factuur. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
11.Alle bedragen zijn indien anders afgesproken exclusief BTW (21%)
12.De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
13.Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Computer Service Nijmegen wordt hierbij uitgesloten.
14.Computer Service Nijmegen berekend bij hulp aan huis het eerste uur volledig, daarna per kwartier.
15.Computer Service Nijmegen is bij hoge uitzondering bereikbaar voor afspraak na 18:00u of op zaterdag of zondag. Het tarief bedraagt dan 150% het normaaltarief.
16.Spoedafspraken kosten €25 extra.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal. Bij gebrek aan materiaal kunnen extra kosten worden gemaakt. Dit zal worden aangegeven in de offerte.
2. Computer Service Nijmegen mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Computer Service Nijmegen omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. Computer Service Nijmegen zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Computer Service Nijmegen de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Computer Service Nijmegen is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Computer Service Nijmegen zijn inbegrepen, dan zal Computer Service Nijmegen hier minimaal één keer per kwartaal voor zorgdragen.
4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Computer Service Nijmegen zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Computer Service Nijmegen. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Computer Service Nijmegen maximaal 30 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
5. Computer Service Nijmegen is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Computer Service Nijmegen aan opdrachtgever kosten door.
6. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Computer Service Nijmegen steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Computer Service Nijmegen het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Computer Service Nijmegen zijn verstrekt, heeft Computer Service Nijmegen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
9. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Computer Service Nijmegen het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Computer Service Nijmegen hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
10.Indien door Computer Service Nijmegen of door Computer Service Nijmegen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Computer Service Nijmegen gefactureerd.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Computer Service Nijmegen Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Computer Service Nijmegen, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. 3. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
4. Computer Service Nijmegen kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Computer Service Nijmegen gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
5. Computer Service Nijmegen heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Computer Service Nijmegen niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Computer Service Nijmegen zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Computer Service Nijmegen kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
6. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
7. Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
8. In geval van beeindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
9. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Computer Service Nijmegen hiervoor een fee van €250,- excl. btw in rekening.

Artikel 9. Levering en levertijd

1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
3. Computer Service Nijmegen rekent een levertijd van twee tot vier weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
5. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.
6. Vertragingen door Opdrachtgever veroorzaakt worden in de eindfactuur verwerkt à €50 (ex. btw) per week vertraging. Deze geldt alleen indien Computer Service Nijmegen niet verder kan zonder materiaal, interactie of goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Computer Service Nijmegen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Computer Service Nijmegen daartoe bevoegd.
2. De door Computer Service Nijmegen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Computer Service Nijmegen.
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Computer Service Nijmegen te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Computer Service Nijmegen van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Computer Service Nijmegen sluit met haar Opdrachtgevers.
6. Alle door Computer Service Nijmegen ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Computer Service Nijmegen voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid van Computer Service Nijmegen zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
3. De Opdrachtgever is gehouden Computer Service Nijmegen te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Computer Service Nijmegen in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
4. Computer Service Nijmegen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Computer Service Nijmegen kenbaar behoorde te zijn.
5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
7. Computer Service Nijmegen is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Computer Service Nijmegen ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
8. Computer Service Nijmegen maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Computer Service Nijmegen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Computer Service Nijmegen geen invloed kan uitoefenen.
9. Computer Service Nijmegen is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Computer Service Nijmegen doorgevoerd.
10.Computer Service Nijmegen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
11.Computer Service Nijmegen is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Computer Service Nijmegen aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
12.Computer Service Nijmegen maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Computer Service Nijmegen is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
13.Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Computer Service Nijmegen vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Computer Service Nijmegen. Computer Service Nijmegen is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. In geval van overmacht is Computer Service Nijmegen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Computer Service Nijmegen kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Computer Service Nijmegen en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen.
3. Computer Service Nijmegen kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
4. Computer Service Nijmegen heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Computer Service Nijmegen gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Computer Service Nijmegen verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.